13 tháng 1 2011

taì liệu môn tài chính công

CAU 1;TẠI SAO TRONG ĐIỀU KIỆN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG THUẾ LÀ HÌNH THỨC THU CHỦ YẾU CỦA NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC.LẤY VÍ DỤ MINH HỌA BẰNG THỰC TIỄN CỦA VIỆT NAM


CÂU 2;HÃY CHO BIẾT CÁC NỘI DUNG CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC GẮN LIỀN VỚI VIỆC THỰC HIỆN CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA NHÀ NƯỚC


CÂU 3.

hãy phân tích vai trò của ngân sách nhà nước và chứng minh bằng 1 số chính sách thu chi hiện hành.Câu 4: TCC ngoài NSNN là gì ? tại sao nhà nước cần tạo lập các quỹ TCC ngoài NSNN? Trong 1 thời kỳ nhất định, nhà nước có nên tạo lập nhiều quỹ TCC ngoài NSNN không? Tại sao?

CÂU 5.

phân tích khái niệm, đặc điểm, nội dung của thu chi NSNN? Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến thu chi NS?


Câu 6. Trình bày các quan điểm cân đối Ngân sách nhà nước. Phân tích nguyên nhân gây thâm hụt ngân sách nhà nước và các giải pháp xử lý.Ưu điểm và nhược điểm của các giải pháp đó.


Câu 7 :So sánh đặc điểm giống và khác nhau giữa tài chính công (TCC) ngoài ngân sách nhà nước (NSNN) và quỹ NSNN.CAU 8: TRÌNH BÀY CHU TRÌNH NSNN. ĐỂ CHẤP HÀNH TỐT DỰ TOÁN THU CHI NSNN CẦN THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP NÀO?

1 nhận xét:

bạn hãy nhận xét về công an huyện lý nhân